شخصیت های قوم بیات
دکتر محمد سرور مولایی

دکتر محمد سرور مولایی

aaaaaaa

000000000

علی آرمان مولایی اطهر

علی آرمان مولایی اطهر

armanm2009@hotmail.com

0707313131

محمد شریف راسخ معاون شورای قوم بیات افغانستان

محمد شریف راسخ معاون شورای قوم بیات افغانستان

8

جنرال ذکریا خان بختیار

جنرال ذکریا خان بختیار

0000000000

جنرال میر احمد خان مولایی

جنرال میر احمد خان مولایی

00937000000000

استاد محمد اسماعیل قاسمیار مشاور بین المللی شورای عالی صلح

استاد محمد اسماعیل قاسمیار مشاور بین المللی شورای عالی صلح

009370027511

انجنیر اسدالله سحاب رییس شورای قوم بیات افغانستان

انجنیر اسدالله سحاب رییس شورای قوم بیات افغانستان

0093772217975