اطلاعیه ها

به تعقیب فیصله‌های قبلی رهبری وزارت معارف به منظور جلوگیری از متضرر شدن پروسه تدریس در سال ۱۴۰۰ تعلیمی و با در نظر داشت سردی هوا و ریزش برف و ...

بیشتر 2020-11-15

فردا جمعه مورخ ۲۵/۷/۱۳۹۹ ساعت ۲:۰۰ بعد از ظهر جلسه عمومی ‌شورای قوم بیات و نظر خواهی مردم در مورد تثبیت هویت و توزیع تذکره های الکترونیکی برگز...

بیشتر 2020-10-15