تمام دستاوردها

شورای قوم بیات تفاهنامه را که با موسسه تحصیلات عالی افغان پامیر امضأ نموده بود،توانست امسال یک تعداد از فارغین صنف دوازدهم را جهت ادامه تحص...

بیشتر 2020-07-15

معرفی تعداد از جوانان قوم بیات در بورسیه های تحصیلی کشور ترکیه...

بیشتر 2020-09-02