فعالیت های شورا قوم بیات افغانستان


شورای قوم بیات بخاطر انسجام میان بیات ها و انسجام میان اقوام کشور در سطح ملی فعالیت می کند.
ساختار تشکیلاتی شورا : شورای قوم بیات شامل اعضای اجراییه، اعضای نخبگان و یا بزرگان،اعضای مرکزی و دفاتر ولایتی می باشد.

  • الف: اعضای اجراییه متشکل از پانزده نفر عضو می باشد که از بین اعضا یک نفر به مدت یک سال توسط اعضای اجراییه به عنوان رییس تعیین می شود. شورای اجراییه در اصل اعضای رهبری شورا محسوب می شود و دارای ده کمیته کاری می باشد.
  • ب: اعضای نخبگان: تعداد این اعضای نیز پانزده نفر می باشد، اعضای شورای نخبگان شامل شخصیت های ملی و شناخته شده قوم بیات است، این اشخاص به اعضای اجراییه در موضوعات مردمی و سیاسی مشوره می دهد.
  • ج: شورای ولایتی: شورای قوم بیات در دوازده ولایت کشور دفاتر فعال دارد. راسای شورای ولایتی توسط اعضای آن انتخاب می شود.
  • د: شورای مرکزی: شورای مرکزی متشکل از اعضای اجراییه، اعضای نخبگان، راسای شورای ولایتی و نمایندگان اتحادیه های قومی می باشد و در موارد کلان قومی و سیاسی تصمیم اتخاذ می کند.

دراین اواخر نمایندگی شورای قوم بیات در اروپا و امریکا نیز ایجاد شده است .
از بدو تاسیس این شورا در سال ۱۳۸۴ رهبری این شورا را استاد محمد اسماعیل قاسمیار شخصیت ملی و شناخته کشور بر دوش داشت.
مدت دو سال می شود در راس شورا انجنیر اسدالله سحاب قرار دارد