اطلاعیه وزارت معارف

تاریخ انتشار - 2020-11-15

اطلاعیه وزارت معارف 

به تعقیب فیصله‌های قبلی رهبری وزارت معارف به منظور جلوگیری از متضرر شدن پروسه تدریس در سال ۱۴۰۰ تعلیمی و با در نظر داشت سردی هوا و ریزش برف و باران، مراتب آتی هدایت داده می‌شود:

۱- معلمین مکلف اند قبل از رخصتی زمستانی به شاگردان وظیفه دهند تا در ایام رخصتی دروس خوانده شده را تکرار و برای امتحان سالانه آماده گی لازم داشته باشند، قابل ذکر است که سوالات برای امتحان سالانه از دروس خوانده شده ترتیب می‌گردد.
۲- با در نظر داشت موارد فوق سال تعلیمی ۱۳۹۹ تابع یک امتحان نهایی (سالانه) بوده و نمرات آن از ۱۰۰ محاسبه می‌گردد.
۳- تمام صنوف ۱-۶ مکاتب سرد سیر از اول قوس سال ۱۳۹۹ رخصت می‌باشد.
۴- تمام صنوف ۷-۱۲ مکاتب سرد سیر از ۱۵ قوس سال ۱۳۹۹ رخصت می‌باشد.
۵- مناطق نهایت سرد سیر صنوف ۱-۱۲ از اول قوس سال ۱۳۹۹ رخصت می‌باشد.
۶- امتحانات نهایی در شروع سال تعلیمی ۱۴۰۰ آغاز می‌گردد.

تمام مکاتب عمومی اعم از دولتی و خصوصی، مدارس دینی، دارالحفاظ‌ها، تابع هدایات فوق بوده و قابل اجرا می‌باشد.


اشتراک گذاری