مشوره با بزرگان و جوانان قوم بیات در رابطه به درج نام این قوم در تذکره الکترونیکی

تاریخ انتشار - 2020-10-15


فردا جمعه مورخ ۲۵/۷/۱۳۹۹ ساعت ۲:۰۰ بعد از ظهر جلسه عمومی ‌شورای قوم بیات و نظر خواهی مردم در مورد تثبیت هویت و توزیع تذکره های الکترونیکی برگزار میگردد از عموم بیات های مقیم کابل خواهش می‌شود که جهت نظر دهی اشتراک نمایند.
آدرس : کوته سنگی هوتل آریانا کابل سالون C 
یادداشت : شروع جلسه ساعت ۲:۰۰ و ختم جلسه ساعت ۴:۰۰ بعد از ظهر می‌باشد.


اشتراک گذاری