دیدار با والی ولایت کابل

تاریخ انتشار - 2021-01-10

دیدار اعضای  شورای انسجام اقلیت‌های افغانستان با والی کابل


یکشنبه، 14 جدی

امروز یکشنبه، 14 جدی شورای اقلیت‌های افغانستان با والی کابل دیدار و گفتگو نمود 


در این نشست که صاحب نظر سنگین مشاور ارشد رئیس جمهور در اموراقلیت‌ها نیز حضور داشت در پیوند به کارکردها و عرضه خدماترهبری مقام ولایت کابل اظهار قدردانی کرده گفت که از پروسه میثاق امنیتی، مبارزه با موج دوم ویروس کرونا و در شناسایی خانواده‌هایبی‌بضاعت اعلام حمایت و همکاری میکند.


دراین مجلس اقوام اقلیت افغانسنان از اداره محلی ولایت کابل خواست تا در زمینۀ درج نام اقوام اقلیت‌ها در تذکرۀ برقی همکاری کند ونیز خانواده های بی بضاعت این اقوام را در کمک رسانی در نظر داشته باشد.


در سوی دیگر، محمدیعقوب حیدری، والی کابل در این نشست گفت که بیکاری، کثرت نفوس، ناامنی و وضعیت شکنندۀ سیاسی ما را دروضعیت بسیار حساسی قرار داده است.


آقای حیدری افزود که در چنین وضعیتی نشست‌های ما با نهادهای مدنی و اجتماعی بسیار حیاتی و مهم است تا به این مشکلات بهصورت مشترک رسیده‌گی کنیم.


او اظهار داشت که مقام ولایت کابل در نظر دارد تا با همکاری نهادهای خیریه و سازمان‌های کمک کنندۀ خارجی به خانواده‌هایبی‌بضاعت کمک‌های زمستانی توزیع کندآقای حیدری گفت که به 30 درصد این کمک‌ها به بی‌جاشده‌گان داخلی انجام خواهد شد.


والی کابل بیان داشت که انتظار دارد تمام نهادهای دولتی و غیردولتی ولایت کابل با اقتدار باشند و این اقتدار از آدرس مردم به میانمی‌آید و به همین دلیل باید در خدمت مردم باشیم.


محمدیعقوب حیدری در بخشی از سخنانش به ضرورت مبارزه با موج دوم ویروس کرونا در ولایت کابل اشاره کرد و گفت که ولایت کابلمرکز تماس و مداوای خانه‌به‌خانه ولایت کابل را به صورت مشترک با وزارت صحت عامه آغاز کرده است.


آقای حیدری گفت که بسیاری از خانواده‌های نیازمند و بی‌بضاعت در شهر کابل وجود دارد که هزینۀ داکتر و تداوی را ندارند و این پروسهبه همین منظور طرح و عملی شده است.


او بیان داشت که تیم‌های مداوای خانه‌به‌خانه همچنان خانواده‌های فقیر را شناسایی و به مقام ولایت کابل معرفی می‌کنند تا به آنان کمکصورت گیرد.


والی کابل همچنان تأکید کرد، کمکی که در یک سال گذشته مقام ولایت کابل به خانواده‌های نیازمند انجام داده است، بی‌پیشینه است.


آقای حیدری در بخشی از سخنانش به تطبیق میثاق امنیتی اشاره کرد و گفت که هدف این طرح فقط اشتراک مردم در تأمین امنیت جان ومال اش و در ادامه، حمایت از نظام و دولت است که زیر چتر آن زنده‌گی آرام دارند.

او بیان داشت که به برکت برنامۀ میثاق امنیتی، تمام مسوولین دولتی سحرخیز شده اند و صبح وقت به دفتر می‌آیند و تا ناوقت‌های شبدر خدمت مردم می‌مانند


به گفتۀ آقای حیدری، تشکیل پولیس ولایت کابل افزایش می‌یابد، اما با آن‌هم بدون مشارکت مردم و همکاری شهروندان با نهادهای امنیتیو کشفی-استخباراتی، تأمین امنیت ممکن نخواهد بود.


والی کابل اطمینان داد که برای جوانان تحصیل کرده زمینه اشتغال‌زایی از طریق رقابت آزاد فراهم است و اداره محلی ولایت کابلکادرهای تحصیل کرده اقلیت‌های افغانستان را حمایت میکند.


دراین نشست به‌ نمایندگی از قوم بیات علی آرمان مولایی اطهر مسوول انسجام و تشکیلات شورای قوم بیات شرکت ورزیده.
اشتراک گذاری