معرفی ۵۰ تن از جوانان قوم بیات در موسسه تحصیلا عالی افغان پامیر

تاریخ انتشار - 2020-07-15

شورای قوم بیات تفاهنامه که با موسسه تحصیلات عالی افغان پامیر امضأ نموده بود، یک تعداد از فارغین صنف دوازدهم را جهت ادامه تحصیل با تحفیف ویژه به موسسه تحصیلات عالی افغان پامیر معرفی نمود.
جوانان که از سوی شورای قوم بیات معرفی گردیدند می توانند سال اول تحصیلی را بطور مجانی در مقطع لیسانس تحصیل نمایند و سال های  بعدی را با پرداخت ۵۰٪ تحفیف ادامه  دهند.
شورای قوم بیات در صدد است تا زمینه های بیشتری تحصیلی را به جوانان فراهم سازد. 



اشتراک گذاری