اطلاعیه ها

به تعقیب فیصله‌های قبلی رهبری وزارت معارف به منظور جلوگیری از متضرر شدن پروسه تدریس در سال ۱۴۰۰ تعلیمی و با در نظر داشت سردی هوا و ریزش برف و ...

بیشتر 2020-11-15

فردا جمعه مورخ ۲۵/۷/۱۳۹۹ ساعت ۲:۰۰ بعد از ظهر جلسه عمومی ‌شورای قوم بیات و نظر خواهی مردم در مورد تثبیت هویت و توزیع تذکره های الکترونیکی برگز...

بیشتر 2020-10-15


نشریه های جدید

محمد قسیم اخگر در سال ۱۹۵۱ در منطقهٔ وزیرآباد شهر کابل دیده به جهان گشود. او آموزش دور ابتدایی و متوسطه مکتب را شهر کابل ادامه داد، در حالی که ...

بیشتر 2021-01-29

دراین مجلس که رییس بنیاد معارف ترکیه شاکر وایووت نیز حضور داشت ابتدا انجنیر اسدالله سحاب رییس شورای قوم بیات افغانستان در مورد تاریخ بیات ها...

بیشتر 2021-01-27

دراین مجلس اقوام اقلیت افغانسنان از اداره محلی ولایت کابل خواست تا در زمینۀ درج نام اقوام اقلیت‌ها در تذکرۀ برقی همکاری کند ونیز خانواده ها...

بیشتر 2021-01-10

در مورد پیشنه تاریخی قوم بیات آگاهی کامل دارم که از گذ شته های دور در افغانستان زندگی با عزت داشته و دست آورد های مهم در عرصه های سواد ، دانش و ...

بیشتر 2021-01-04

اوضاع کنونی کشور به طور فراینده یی تنشنج آمیز شده است و دشوارتر از آن که ملت، ناسیونالیزم قومی و مدرنیته در تضاد منافع و در تقابل هم قرار گرفت...

بیشتر 2020-12-28

شب یلدا یا جشن یلدا یکی از چهار جشن‌های طبیعی و مردمی در حوزۀ تمدنی ماست. سه جشن دیگر یعنی نوروز یا جشن دیه‌گان، تموز یا جشن درازترین روز سال ...

بیشتر 2020-12-20


دستاوردها

شورای قوم بیات تفاهنامه را که با موسسه تحصیلات عالی افغان پامیر امضأ نموده بود،توانست امسال یک تعداد از فارغین صنف دوازدهم را جهت ادامه تحص...

بیشتر 2020-07-15

معرفی تعداد از جوانان قوم بیات در بورسیه های تحصیلی کشور ترکیه...

بیشتر 2020-09-02


پیام رئیس شورا

ما به این باور هستیم که وفاق ملی میتواند از طریق وفاق شورا های قومی بهتر نتیجه دهد و باعث اتحاد و اتفاق میان همه اقوام ساکن در کشور گردد.

انجنیر اسدالله سحاب رئیس شورای قوم بیات افغانستان